Všeobecné obchodní a záruční podmínky pro nákupní centrum BAŤACZ

Dodávky jsou uskutečňovány firmou BAŤACZ s.r.o. – prodávajícím - jen na základě těchto prodejních a dodacích podmínek.Tyto podmínky platí nejpozději okamžikem převzetí závazné objednávky.Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Rozlišuje se kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není. Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele

Odchylky od těchto prodejních a dodacích podmínek platí jen tehdy, jsou-li prodávajícím písemně potvrzeny.

Nabídky firmy BAŤACZ s.r.o. jsou volné a nezávazné.Některé obrázky mohou být ilustrační a nemusí vystihovat všechny detaily zboží a nemohou být podkladem ke vzniku právního nároku.Právo na chyby a omyly vyhrazeno.Všechny objednávky a prohlášení jsou právoplatné po písemném, e-mailovém, nebo faxovém potvrzení firmou BAŤACZ s.r.o.Totéž platí pro změny, doplňující a vedlejší ujednání.

Tyto prodejní a dodací podmínky jsou nedílnou součástí Vámi zaslané objednávky.

Veškerá prezentace zboží umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru, prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu na toto zboží.Objednávka zboží je po doručení potvrzena, odmítnuta, nebo odeslán jiný návrh. Potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím má informativní charakter a není to souhlas s uzavřením kupní smlouvy. Kupující navrhuje uzavření kupní smlouvy prostřednictvím řádně a pravdivě vytvořené objednávky. Kupující je oprávněn odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy bez jakýchkoliv sankcí, dokud nedojde k odeslání objednaného zboží ze strany prodávajícího. Za souhlas s uzavřením kupní smlouvy je považován okamžik, kdy prodávající odešle objednané zboží kupujícímu, nebo v případě osobního odběru v sídle prodávajícího okamžik,kdy prodávající předá zboží kupujícímu na odběrním místě prodávajícího. Kupní smlouva může vzniknout i v jiném než v jednom z výše popsaných případů, vždy ale musí dojít k jednoznačnému písemnému souhlasu s uzavřením kupní smlouvy ze strany prodávajícího.Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.Kupující - spotřebitel neponikatel může podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů při ČOI (ADR). https://adr.coi.cz/cs

Prodejní cenou se rozumí cena zboží s DPH pro koncového zákazníka z ceníku BAŤACZ s.r.o. platného v době objednávky. Všechny ceny na www.batacz.cz jsou uvedeny včetně DPH.

Platba se provádí na dobírku při převzetí zboží, nebo převodem na účet proti zaslané zálohové faktuře. Při osobním odběru v sídle společnosti hotově nebo platební kartou

Součástí dodávky je daňový doklad

Obvyklá dodací lhůta je zpravidla 1 – 5 dnů,v případě méně běžného či problematického zboží může být lhůta delší.V takovém případě prodávající kupujíciho informuje, případně dojednávají další podrobnosti.

Zásilka se uskuteční ze skladu BAŤACZ s.r.o.a to na účet zákazníka. Prodávající volí dopravce dle hmotnosti a povahy zásilky.

Za den dodání zboží je považován ten den, kdy bylo zboží prodávajícím předáno prvnímu přepravci k přepravě pro kupujícího, nebo den, kdy kupující zboží osobně převzal od prodávajícího.

Pokud kupující při přebírání zjistí poškození zásilky, může převzetí odmítnout, nebo převzít s výhradou. Vždy však je nutno s předávajícím řidičem udělat zápis do protokolu dopravce. Pokud kupující zjistí poškození zásilky nebo jinou vadu až po rozbalení, je doporučeno uchovat obal zásilky a uvědomit neprodleně prodávajícího

Kupující - konečný spotřebitel nikoli podnikatel - má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů od doručení v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními. Dopravní náklady při vrácení zboží snáší ze svého kupující. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy :

 1. o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 3. o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele,
 4. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
 5. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 6. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
 7. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 8. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 9. o dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 10. o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu,
 11. uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo
 12. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

 

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku). Prodávající odpovídá spotřebiteli, že věc při převzetí nemá vady. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Náklady na dopravu zboží při reklamaci snáší kupující podnikatel, nikoli konečný spotřebitel ze svého. Kupující - spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Pro kupující - podnikatele je stanovena smluvní záruka dvanáct měsíců.

Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s GDPR.

Odběratelům ze Slovenska účtujeme v měně EURO a doručující dopravce dobírá platbu v měněEURO. Pokud je kupující plátcem DPH ve Slovensku a zboží se doručuje do Slovenska, účtujeme se sazbou DPH nula procent.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně on-line; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Bankovní spojení FIO banka .s.

CZK  2101867016/2010 CZ4220100000002101867016  FIOBCZPPXXX

EUR  2601867020/2010 CZ5720100000002601867020  FIOBCZPPXXX

Proč nakupovat u nás